VeloKyiv logo development

VELOKYIV - the cycling community of Kyiv

Branding and logo design